Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie tussen SHIPCARE BVBA, hierna: SHIPCARE, en de klant, met uitsluiting van diens eigen algemene voorwaarden (zelfs al werden deze later
  medegedeeld dan huidige algemene voorwaarden).
  Een annulering van een opdracht aan SHIPCARE BVBA gegeven, is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt en door SHIPCARE BVBA schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de klant van rechtswege en zonder
  aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 10% der prijs van het werk verschuldigd aan SHIPCARE.
 2. Aansprakelijkheid
  2.1. SHIPCARE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies aan, respectievelijk van, scheepslading of goederen die zich in de omgeving van het werk bevinden, noch voor ongevallen met personen of zaken.

2.2. SHIPCARE is evenmin aansprakelijk voor schade en/of verlies aan/van onderdelen en/of goederen die haar worden toevertrouwd of die zij in haar bezit neemt met het oog op de uitvoering van haar werkzaamheden. Deze onderdelen en goederen blijven de eigendom en verantwoordelijkheid van de klant.

2.3. De klant is er toe gehouden SHIPCARE integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens SHIPCARE gesteld wegens schade veroorzaakt door het voorwerp van het werk (bijvoorbeeld: een schip, een industriële installatie, …) of een onderdeel ervan, door scheepslading, door de klant of door de door SHIPCARE geleverde goederen.

2.4. SHIPCARE is niet aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van de werken en/of de levering der goederen. Uitvoerings– en leveringstermijnen door SHIPCARE opgegeven gelden aldus slechts ten titel van inlichting en zijn geenszins verbindend. Vertragingen in levering van goederen en/of uitvoering van werken verlenen de klant niet het recht de overeenkomst te (horen) beëindigen (door de rechter), schadevergoeding
te vorderen of betaling in te houden.

2.5. De zichtbare gebreken waarmede de door SHIPCARE geleverde werken of goederen zijn behept, alsook een eventuele niet-conformiteit der werken/goederen met hetgeen werd besteld, worden gedekt bij aanvaarding
van het werk of de goederen; de beëindiging van het werk, respectievelijk levering van de goederen, houdt aanvaarding door de klant van deze goederen en/of dit werk in. Vrijwaring wegens verborgen gebreken van het
door SHIPCARE geleverde werk of van de door SHIPCARE geleverde goederen is door SHIPCARE slechts verschuldigd in de hierna bepaalde mate en onder de hierna bepaalde voorwaarden.
De verborgen gebreken waarmede de door SHIPCARE geleverde werken of goederen zijn behept dienen per e-mail of aangetekende brief aan SHIPCARE te worden aangemeld binnen de 48 uren na het
ontdekken ervan; een vordering in rechte strekkende tot het bekomen van vrijwaring kan slechts worden ingesteld binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de beëindiging van het betreffende werk of de levering van de
betreffende goederen; voormelde termijnen zijn vervaltermijnen die niet geschorst worden door eventuele onderhandelingen tussen partijen ter minnelijke regeling van het geschil.
De vrijwaringsverplichting van SHIPCARE wegens verborgen gebreken van geleverde goederen of uitgevoerde werken bestaat uitsluitend in de kosteloze vervanging sensu stricto van de gebrekkige goederen.
Uit een eventueel verschuldigde vrijwaring wegens gebrekkige goederen of werk is bijgevolg steeds uitgesloten: het ontmantelen van de defectueuze goederen, de verzend- en vervoerkosten van de gebrekkige en/of
nieuwe goederen, het monteren van deze nieuwe goederen, eventuele bijkomende, directe of indirecte kosten zijdens de klant of derden (bijvoorbeeld: vertragingsschade in het productieproces van de klant, oponthoud van
een schip, …).
Wat de door SHIPCARE geleverde goederen betreft, geldt een eventuele vrijwaring wegens verborgen gebreken daarenboven enkel voor wat betreft nieuwe goederen ex-factory van de fabrikant/constructeur; de te
deze door SHIPCARE eventueel verschuldigde vrijwaring zal daarbij nooit de garantieverbintenissen van de fabrikant/constructeur overtreffen.
Eventuele gebreken ter zake de door SHIPCARE geleverde werken of goederen ontheffen de klant niet van zijn betalingsverplichting.

2.6. Een eventuele aansprakelijkheid van SHIPCARE is, ongeacht haar oorzaak, steeds beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag hoofdens de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen m.b.t. dewelke de
aansprakelijkheid van SHIPCARE wordt opgeworpen; in geen geval kan de aansprakelijkheid van SHIPCARE de waarborgverlening vanwege haar aansprakelijkheidsverzekeraar overtreffen.

2.7. Elke vordering in rechte lastens SHIPCARE dient te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de uitvoering van het werk of de levering van de goederen, tenzij in de wet of elders in huidige
algemene voorwaarden in een kortere termijn wordt voorzien, in welk geval deze, kortere termijn in acht dient genomen te worden.

 1. Prijs
  De te betalen prijs is deze vermeld op de factuur; de prijs is exclusief B.T.W.
 2. Uitvoering
  4.1. Alle werken en goederen worden uitgevoerd/geleverd volgens de instructies van de klant, die er toe verplicht is de uitvoering van de werken op te volgen op eigen kosten en verantwoordelijkheid. De klant is er toe
  gehouden alle door SHIPCARE relevant geachte informatie ter zake haar tussenkomst mede te delen op eerste verzoek daartoe vanwege SHIPCARE.
  Voorafgaand aan de tussenkomst van SHIPCARE zal de klant uit eigen beweging SHIPCARE op de hoogte brengen van de aard, localisatie en behandelingsinstructies van de lading van een schip of van de
  goederen aanwezig op de werf, alsook van alle door de klant m.b.t. de tussenkomst van SHIPCARE relevant geachte informatie. De klant is exclusief aansprakelijk voor alle schade die voortkomt uit het nietmededelen
  van deze informatie, dan wel het mededelen van valse, onvolledige of onjuiste informatie, aan SHIPCARE.

4.2. Beëindiging van het werk, respectievelijk levering van de goederen, houdt aanvaarding door de klant van deze goederen en/of dit werk in.

4.3. SHIPCARE neemt nooit of te nimmer de bewaking van het schip of haar lading, noch van de werf, op zich.

4.4. SHIPCARE behoudt zich het recht voor om de uitvoering van meerwerken of de levering van bijkomende goederen hetzij te aanvaarden, hetzij te weigeren.

4.5. De klant is verantwoordelijk voor goederen, gereedschap enz. van LONGUEVILLLE die, om welke reden dan ook, op het schip of op de werf achtergelaten werden en dit zonder dat de klant daarvan de eigendomsrechten
verwerft.

4.6. SHIPCARE is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van kranen, machines, loopbruggen, en ander materiaal van de klant of derden bij de uitvoering van het werk gebezigd; bij werkzaamheden,
uitgevoerd met behulp van een door de klant ingeschakelde kraanman, staat de betrokken kraanman nooit onder leiding, noch toezicht van SHIPCARE.

4.7. Tests ter zake uitgevoerde werken, geleverde goederen, scheepsuitrusting (bruggen, reddingsboten, …) en kranen geschieden op uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die ter zake aldus het risico draagt.

4.8. SHIPCARE draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit slechts voorlopig uitgevoerde werken (bijvoorbeeld: voorlopige herstellingen, …).

 1. Overmacht
  Overmacht heeft van rechtswege en zonder kennisgevingsverplichting in hoofde van SHIPCARE, tot gevolg dat SHIPCARE ontslagen wordt van elke aansprakelijkheid opzichtens de klant en derden.
  Als overmacht in hoofde van SHIPCARE wordt aanvaard: vertragingen in de levering van goederen of uitvoering van de werken, oorlog, rebellie, rellen, sabotage, brand, explosie, diefstal, wateroverlast, slecht weer,
  personeelstekort, staking, lock-out, ziekte, defecten ter zake de verpakking van goederen, brandstoftekort, elektriciteits- en gastekort, tekort aan outillage en materialen nodig voor de uitvoering van de opdracht, tekort aan
  werkruimte in het droogdok.
  Voorgaande opsomming is niet limitatief.
 2. Betaling
  De prijs der werken/goederen is integraal te betalen op het ogenblik dat SHIPCARE de werken heeft uitgevoerd, respectievelijk de goederen heeft geleverd, tenzij partijen een ander tijdstip zijn overeengekomen.
  SHIPCARE heeft evenwel steeds het recht om voorschotten te eisen, te betalen binnen de alsdan voorop gestelde termijnen.
  De betaling dient contant te geschieden op de maatschappelijke zetel van SHIPCARE. De betaling dient, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, te geschieden in EURO.
  Onverminderd eventuele afwijkende regelingen elders opgenomen in huidige algemene voorwaarden, kunnen de door SHIPCARE uitgestelde facturen slechts geldig worden geprotesteerd binnen een vervaltermijn van 8 dagen na factuurdatum. Dit protest dient nauwkeurig en gemotiveerd te worden overgemaakt per aangetekend schrijven aan SHIPCARE.
  In geval van niet (tijdige) betaling, hetzij geheel, hetzij ten dele, zal de prijs van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met nalatigheidsintresten ad 12% per jaar, te rekenen vanaf de datum dat betaling diende te geschieden. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. Daarenboven zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs (met een minimum van 250 EURO) ter dekking van de door SHIPCARE in dit verband gemaakte administratiekosten.
  De niet-betaling, geheel of ten dele, op vervaldatum van één der door de klant verschuldigde sommen hoofdens geleverde goederen en/of verricht werk, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen sommen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, opeisbaar.
  De klant is in geen enkel geval gerechtigd zich te beroepen op de niet-nakomingsexceptie (exceptio non adimpleti contractus) teneinde betaling in te houden.
  Niettegenstaande de hoger weergegeven bepalingen in zake intresten en schadebeding, zal de overeenkomst, indien SHIPCARE zulks wenst, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant:
  a) wanneer de klant zijn betalingsverplichting of enige andere verplichting opzichtens SHIPCARE niet (tijdig) is nagekomen;
  b) wanneer de klant failliet werd verklaard;
  c) wanneer de klant een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd;
  d) wanneer de klant in vereffening werd gesteld, hetzij zijn staat van onvermogen werd vastgesteld;
  e) wanneer het vertrouwen van SHIPCARE in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering ten zijnen laste en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de verplichtingen van de klant in vraag stellen en/of onmogelijk maken;
  f) wanneer de (arbeids)omstandigheden op het schip of de werf, hetzij een gevaar inhouden voor de aangestelden, lasthebbers, aannemers etc. … van SHIPCARE, hetzij de uitvoering van de prestaties van SHIPCARE onmogelijk maken.

De overeenkomst zal alsdan ontbonden zijn ten laste van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van SHIPCARE indien daartoe grond bestaat. Dergelijke ontbinding verschaft de klant nooit of te nimmer een recht op schadeloosstelling vanwege SHIPCARE.

 1. Waarborgen
  De klant is er toe verplicht alle relevante informatie aan SHIPCARE mede te delen omtrent zijn solvabiliteit, telkens wanneer SHIPCARE daarom verzoekt en uit eigen beweging indien deze solvabiliteit bedreigd
  wordt.
  SHIPCARE is er ten alle tijde toe gerechtigd van de klant te eisen dat deze afdoende waarborgen zou stellen ter zake de nakoming zijner verplichtingen opzichtens SHIPCARE.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  De door SHIPCARE geleverde goederen blijven de volle eigendom van SHIPCARE tot aan de volledige betaling van de prijs, aankleven (intresten, kosten, …) inbegrepen, van de goederen.
  Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd.
  Het risico ter zake deze goederen rust evenwel op de klant van zodra deze goederen werden aangeleverd op kade of op de werf, hetzij op enig ander overeengekomen adres. De klant is van dan af verantwoordelijk voor deze
  goederen, ergo aansprakelijk bij verlies, beschadiging, etc. … dezer goederen ongeacht de oorzaak van het verlies of de beschadiging.
 3. Geschillen
  In geval van betwisting tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd ter kennisname en beslechting ervan. Het tussen partijen toe te passen recht is het Belgische recht.
 4. Nietigheid
  De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, brengt geenszins de nietigheid mee van de overige bepalingen.